Pedegree Chart for Estella Etherton (1884-)Estella Etherton

Born: 1884

Place: Illinois

Spouse: Frederick Wilton

Father: Henry Etherton b: 1844-03-22 Jackson County, ILd: 1927-10-08 Jackson County, IL

GrandFather: Thomas Etherton 1809/TN1876/IL

GreatGrandFather: Thomas Etherton 1783/VA1847/IL

2ndGreatGrandFather: Samuel Etherton 1748/VA - 1832/IL

2ndGreatGrandMother: Charlotte Conner 1752/TN - 1834/IL

GreatGrandMother: Jennie Lipe 1785/VA1853/IL

GrandMother: Mary Waller 1813/IL1855/IL

GreatGrandFather: Joseph Waller 17891825

GreatGrandMother: Mary McDaniel 1856/IL

Mother: Mary Spence b: 1851-12-22 ILd: 1940-05-22

GrandFather: William Spence 1817/IR1893/IL

GrandMother: Lydia Butcher 1823/IL1886/IL

Provided by The Etherton's at www.etherton.net