Pedegree Chart for Estella Etherton (1884-)

Estella Etherton

Born: 1884

Place: Illinois

Spouse: Frederick Wilton

Father: Henry Harrison Etherton (b: 1844-03-22/ Jackson County, IL - d: 1927-10-08/ Jackson County, IL)

GrandFather: Thomas E. Etherton (1809/TN - 1876/IL)

GreatGrandFather: Thomas Grantsor Etherton (1783/VA - 1847/IL)

2ndGreatGrandFather: Samuel Etherton (1748/VA - 1832/IL)

2ndGreatGrandMother: Charlotte Conner (1752/TN - 1834/IL)

GreatGrandMother: Jennie Jane Lipe (1785/VA - 1853/IL)

GrandMother: Mary Waller (1813/IL - 1855/IL)

GreatGrandFather: Joseph Waller (1789 - 1825)

GreatGrandMother: Mary McDaniel ( - 1856/IL)

Mother: Mary Emily Spence (b: 1851-12-22/ IL - d: 1940-05-22)

GrandFather: William Spence (1817/IR - 1893/IL)

GrandMother: Lydia Butcher (1823/IL - 1886/IL)

Provided by The Etherton's at www.etherton.net