Pedegree Chart for Luvisa Jane Etherton (1850-)Luvisa Jane Etherton

Born: 1850

Place: Illinois

Father: Thomas Etherton b: 1809-04-10 TNd: 1876-03-12 Jackson County, IL

GrandFather: Thomas Etherton 1783/VA1847/IL

GreatGrandFather: Samuel Etherton 1748/JM1832/IL

2ndGreatGrandFather: James Etherton 1715/WL - 1781/VA

2ndGreatGrandMother: Lucy Peterson 1736/VA - VA

GreatGrandMother:

GrandMother: Jennie Lipe 1785/VA1853/IL

Mother: Mary Waller b: 1813-03-15 ILd: 1855-04-18 Jackson County, IL

GrandFather: Joseph Waller 17891825

GrandMother: Mary McDaniel 1856/IL

Provided by The Etherton's at www.etherton.net